Obchodné podmienky

Objednávanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Objednávka

 

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.magnetky-odznaky.sk 

 

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.


Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni) Vám predávajúci zašle predbežnú faktúru s uvedením konečnej ceny a tiež grafický návrh. Následne sa predávajúci telefonicky skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu a spôsob úhrady. Následne Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

 

4.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 6 hodín od kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať telefonicky a následne aj písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež telefonicky a následne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

I. Dodacie lehoty

 

 

1. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 

2.Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

 

3.Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

 

 

 

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

 

 

1.Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

 

2.Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, alebo dobierkou.

 

3. Pri objednávkach nad 100 ks (vrátane) treba zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny objednávky, a to buď v hotovosti, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Zvyšnú časť sumy zaplatí spotrebiteľ pri prebratí tovaru.

 

4.Pri odovzdávaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za tovar + cenu dobierky (prípadne dopravné)

 

5. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou
b) cez Slovenskú poštu (Poštovné na www.posta.sk)

 


6. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 

 

III. Preberanie tovaru

 

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 

2. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službe ešte neprešlo na spotrebiteľa.

 

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

 


1. Predávajúci má právo objednávku zrušiť, pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícií alebo sa počas tejto doby vyskytnú nepredvídané problémy. Pokiaľ odberateľ už uhradil zálohovú platbu, predávajúci mu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo dohodne iné riešenie s odberateľom.

 

2. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 6 hodín od potvrdenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi kupujúci telefonicky a následne e-mailom na magnetky@magnetky-odznaky.sk. Po uplynutí šiestich hodín od potvrdenia objednávky predávajúcim, účtujeme storno poplatok vo výške 80% z výslednej sumy objednávky.

 


3. Upozornenie! Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 


4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 

5.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

 

 

V. Záruka a servis

 

1. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

 

2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo násilným mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nevhodnou manipuláciou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.

 

3.V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Predávajúci má právo podľa charakteru a množstva objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

 

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

4.Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 08. 03. 2011